Informácia o ochrane osobných údajov pre užívateľov

Prevádzkovateľom doplnku Diakritikovač je Kempelenov inštitút inteligentných technológii, záujmové združenie právnických osôb, skratka: KInIT, so sídlom: Mlynské nivy 18890/5, 811 09 Bratislava, IČO: 53290046, (ďalej len „Inštitút“), zastúpená Máriou Bielikovou, štatutárkou a Ing. Mariánom Šimkom, štatutárom.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov v maximálnej miere dbáme na vaše súkromie a na ochranu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Dodržiavame zásady zákonnosti, minimalizácie, transparentnosti, dôvernosti a integrity v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom 18/ 2018 o ochrane osobných údajov SR.

Úvod

Písanie slovenského textu bez diakritiky je často rýchlejšie, no za cenu zníženia jeho čitateľnosti. Manuálna oprava diakritiky v texte je monotónna činnosť, ktorú môžeme automatizovať. Tento doplnok pre Google dokumenty umožní užívateľovi jednoducho a rýchlo obnoviť diakritiku v označenom texte dokumentu.

Vymedzenie zodpovednosti

Pri spracúvaní vašich osobných údajov maximálne dbáme na bezpečnosť a ich ochranu voči úniku alebo zneužitiu. Doplnok je určený pre obnovu diakritiky v odborných, akademických a literárnych textoch. Sme presvedčení, že užívatelia doplnku Diakritikovač sú skúsení užívatelia internetu a prikladajú ochrane svojho súkromia náležitú pozornosť.

Spracúvané osobné údaje pre účely poskytovania služby

Nástroj ma prístup ku aktuálnemu výberu textu  v dokumente, ktorý označíte na úpravu. K inému obsahu alebo prvkom dokumentu nástroj nepristupuje. Vami zvolený text sa používa iba ako vstup do služby. Výstup zo služby sa okamžite vráti do doplnku a zmien použitých v dokumente.

Doplnok pridáva vlastné rozhranie do Google dokumentov pre sprístupnenie jeho funkcionality. Text neukladáme ani z neho extrahujeme informácie, okrem toho, že ich spracujeme metódou obnovenia diakritiky, vstup, úprava a výstup sa uskutočňujú bez dočasného uloženia informácií. Pre korektné fungovanie nástroja pristupujeme a zbierame niektoré údaje, ktoré môžu mať povahu osobných údajov anonymizované informácie o užívateľovi. Ide najmä o udalosti uložené v platforme Google Stacdriver, ako:

  • Deployment ID (add-on verzia)
  • Projektový kľúč (add-onidentifikácia)
  • Procesné ID (aktuálna operácia doplnku)
  • časová známka

Spracúvané osobné údaje pre výskumné účely

Pre zvýšenie presnosti služby, výskumné účely, trénovanie algoritmu, a pod. môžme pristúpiť ku spracúvaniu anonymizovaných údajov. Dĺžka spracúvania údajov pre výskumné účely je 10 rokov.

S kým zdieľame vaše údaje

Pri našej práci spolupracujeme a využívame podporné služby viacerých partnerov, ktorých  sme starostlivo vybrali a náležite poučili o našich zásadách ochrany osobných údajov v zmysle čl. 28 GDPR.

Nezamýšľame prenášať vaše osobné údaje do tretích krajín, avšak niektorí z dodávateľov našich služieb sídlia alebo majú svoje servery umiestnené mimo EÚ a EHP. Medzi patrí aj spoločnosť Google, kde je doplnok umiestnený. Doplnok tiež používa aj našu vlastnú službu pre obnovenie diakritiky, Amazon AWS, ktorá beží mimo doplnku.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba podľa GDPR a 18/ 2018 Zb. Zákona máte právona základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať:

  1. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
  2. odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracúvania
  3. namietať profilovanie a automatizované spracúvanie
  4. vymazanie a zabudnutie

Svoje práva môžete uplatniť elektronickou poštou na gdpr@kinit.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa. Všetky oprávnené požiadavky budú vybavené, a budete o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia. Tým nie je dotknuté vaše právo podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov.